Start
Turneringsbetingelser
Vedtægter
Puljeinddeling og aktuel stilling
Spilleplan 2010
Udskriv kampkort
Slutspilskampe
Klubkoordinatorer
Links
Bestyrelse
Invitation og tilmelding til årsmødet 2010
Årsmøde referat
Landsfinale 2010
Tilmelding 2011
Arkiv 2010 -Referat fra Årsmøde

Højre justering

 

Royal Unibrew - Golf logo
ROYAL UNIBREW GOLF – Østkredsen, Årsmøde

 

Referat fra årsmødet 2010 på Mølleåen:

  1. : Valg af dirigent: Valgt blev JimChristensen, Mølleåen
 
2.    : Formanden forklarede, at kasserer Ib Andersen var blevet indlagt, hvorfor regnskabet ikke lå på nettet 8 dage før årsmødet. Formanden beklagede tillige at forslag fremsendt den 16. 8. fra Hedeland ikke var medtaget i forslag for klubber, men kunne fortælle Hedeland, at et af bestyrelsens forslag dækkede Hedelands forslag. Årsmøderepræsentanterne godkendte herefter generalforsamlingens lovlighed
 
3.    Bestyrelsens beretning ved formanden:
    
·          Først og fremmest velkommen til årsmøde 2010. Et særligt velkommen til formanden for vest/senior-veteraner John Schøiler Andersen, som vi i mange år har haft et godt samarbejde med.
·          32 klubber er repræsenteret med i alt 49 deltagere som betyder at 58 % af klubberne i øst deltager, og det er bestyrelsen yderst tilfreds med.
·          I det forløbne år har regionsgolfen endelig fået DGU´s blå stempel, idet DGU har erkendt, at regionsgolfen er en værdig partner i arbejdet for dansk golf. Det har udmøntet sig i, at alle 3 formænd og én næstformand er blevet tildelt DGU´s introduktionskort. På den korte bane betyder det, at regionerne sparer penge, men på sigt er det befordrende at DGU erkender ligestillingen mellem elitegolf og breddegolf.
·          Hjemmesiden fungerer tilfredsstillende og er nu landsdækkende. Vi i østkredsen forventer, at vi nu kan tage fat på at få gjort vores turneringsbetingelser ensartet også med bestyrelsen for A, B, C D–vest - præcis som vi har med bestyrelsen for senior/veteran i vest. På designsiden er vi altid åbne for tiltag, som kan gøre vores hjemmeside til noget unikt og operationelt til gavn for alle brugere, så hvis nogen har ideer til en mere ”spændende” hjemmeside, er vi meget taknemmelige for en henvendelse.
·          Med udgangen af dette år har Royal Unibrew opsagt deres sponsorat. Det var overraskende for os, at bryggerigruppen efter mere end 30 år som sponsor har trukket sig, men herfra skal der lyde en stor tak til Bryggerigruppen for deres store engagement for breddegolfen i Danmark. De 3 bestyrelser nedsatte efterfølgende et sponsorudvalg, hvor Aage Petersen er vores repræsentant. Vi har haft mange møder for at finde en mulig sponsor, til dato er det ikke lykkedes, men der arbejdes stadigt ihærdigt. 
Trods manglende sponsor er alle 3 bestyrelser fast besluttede på, at regionsgolfen skal fortsætte. Lykkes det ikke at finde en sponsor for 2011 medfører det naturligvis, at vi må nedsætte ambitionsniveauet, men som I kan se i budgetforslaget, som senere skal fremføres og forhåbentlig godkendes, forsøger vi at tage højde for dette.
·          Fra 1. januar 2011 får vi nyt domænenavn nemlig: www.regionsgolf-danmark.dk , men allerede fra den 5. november og et ½ år frem vil I automatisk blive videresendt fra www.royal-golf.dk til vores nye site. Det er den aftale vi har indgået med it-gruppen på bryggeriet.
·          På sidste årsmøde blev vi bedt om at afdække de enkelte klubbers tiltag i forhold til regionsgolfen. Vores daværende næstformand fik denne opgave, men han valgte at trække sig fra bestyrelsen af personlige grunde ultimo august, hvorfor dette ikke er blevet undersøgt. Det skal bestyrelsen beklage, men såfremt årsmødet mener, at vi skal fortsætte dette arbejde, beder vi årsmødet om en tilkendegivelse.
·          Vores kasserer Ib Andersen har i løbet af året været meget sygdomsramt og da regnskabet skulle afsluttes blev Ib indlagt. Det gav foreningsmæssig turbulens, fordi jeg måtte påtage mig dette arbejde, hvilket medførte, at jeg ikke fik lagt emner til behandling på hjemmesiden i tide i forhold til vores vedtægter, men jeg håber på årsmødets forståelse for dette. Regnskabet afstemte jeg med regionsrevisoren torsdag den 28. oktober, hvorfor dette heller ikke kunne nå at ligge på hjemmesiden i tide.
·          Vest senior/veteran bestyrelsen over tid har presset på for at få DGU til at oprette en 2. veterandivision. Øst-bestyrelsen har bifaldt dette, hvorfor vi udsendte et spørgeskema til samtlige VA koordinatorer. Spørgeskemaet gav et klart udtryk for, at veteranspillerne var for denne oprettelse. Begge bestyrelser var til møde med DGU’s turneringskommite den 27. oktober. Fremadrettet vil DGU tilsende samtlige klubber en forespørgsel, for at få afdækket om klubberne også er interesserede. Skulle dette være tilfældet vil en 2. veterandivision i DGU regi tidligst kunne spilles i 2012.
·          Skema over klubber der har kvalificeret sig til at spille i SA-, VA- og VB er sendt til samtlige koordinatorer. Bestyrelsen ønsker at fastslå, at disse klubber bør tilmelde sig næste sæsons turnering, ellers har det ingen mening at spile om oprykning. I det forgangne år trak 4 klubber sig fra VB laget, og det er ikke meningen med oprykningsspillet og det er nedgørende for de øvrige klubber i VC laget
·          Bornholm deltager i 2011 alene med Nexø i VA- og SA-rækken. Vi har aftalt, at de deltager på samme vilkår som i år, hvilket vil fremgå af budgetforslaget.
Det blev aftalt, at bestyrelsen næste år indsamler fakta over, hvad den enkelte klub giver af ydelser til klubbens regionshold og på kommende årsmøde anonymiserer indkomne data.
Bestyrelsens beretning godkendt.
4.
Turneringsberetning for 2010.
 
·          Dette punkt skulle vores matchleder Bent Rud have berettet om, men matchleder har trukket sig fra bestyrelsen ultimo august, hvorfor jeg som formand tager ordet.
·          I år deltag 335 hold i region-øst, og det antal er nok det vi skal arbejde ud fra – måske lidt mindre. Klubberne i vest senior/veteran kan tilmelde flere hold i nederste lag (SB og VC), men der er også mere end 120 klubber i vest. Hos os i øst skal vi måske overveje at åbne for deltagelse med mere end ét hold i de nederste lag, men lad os høre hvad årsmødet mener.
·          I år var der kun to ”missere” med hensyn til at få tastet resultatet inden tidsfristens udløb, men det har givet anledning til at bestyrelsen har fremsat et forslag, som vi naturligvis håber bliver vedtaget, fordi det medførte urimelige konsekvenser, med de nuværende turneringsbetingelser.
·          Bestyrelsens råd er, at der tastes samme dag som der spilles. Det giver især mening, når vi kommer til slutspillene. HUSK DET – VENLIGST
·          Der har været et utal af protester – langt de fleste i uoverensstemmelse med turneringsbestemmelserne – hvorfor bestyrelsen har valgt at fremsætte et forslag, der medfører, at indsendte protester medfører et gebyr på 500 kr. Får man medhold i protesten tilbagebetales gebyret naturligvis, men mere om dette når vi behandler forslaget fra bestyrelsen.
·          På årets tilmelding vil der ikke stå noget om slutspilmatcher. Slutspilplanlægger vil tage direkte kontakt med de forskellige klubbers sekretariater, når slutspillene planlægges. De klubber der tilmelder 9 hold, kan få op til 3 slutspilmatcher i henhold til turneringsbetingelserne, men i år har ingen klub fået mere end 2 slutspilmatcher.
·          Hvilken klub vil stå for årsmødet i 2011? Lad os venligst høre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
·          Sjællandsfinaler er den 17. og 18. september i Kalundborg og XXXXXXXXX
·          Landsfinalen er den 24. og 25. september i Jylland
·          Sluttelig vil jeg godt rette en stor tak til Odsherred for klubbens deltagelse og vidunderlige engagement i Sjællandsfinalen og specielt en stor tak til Jakob og hustru og Marinus for deres uvurderlige hjælp i forbindelse med landsfinalen på Skovbo – en spændende, flot og meget velplejet bane, der virkelig var sat op til dagen af en dygtig greenkeeper
Passebækgård tilbød at afholde årsmøde lørdag den 29. oktober 2011.
 
 
 
 
5.
Formanden fremlagde regnskabet i kassererens fravær:

Regnskab Royal Uni Brew Golf 1.-10.-09 til 30.-9.-10
 
 
 
 
 
 
Indtægter
 
 
 
 
 
 
Udgifter
 
 
1: 335 hold á kr. 400
 
 
134000,00
 
101
Kørsel
 
42443,70
2: Sponsorat Royal Uni Brew
 
16815,56
 
102
Mødeudgifter
 
18542,07
3: Fee
 
 
 
500,00
 
103
Præmier
 
3301,00
4: Rente
 
 
 
77,12
 
104
Kontorartikler
 
3673,80
 
 
 
 
 
 
105
IT
 
9678,00
 
 
 
 
 
 
106
Greenfee
 
4923,00
 
 
 
 
 
 
107
Finaler
 
4460,00
 
 
 
 
 
 
108
Rejsetilskud
 
4800,00
 
 
 
 
 
 
109
Gaver
 
229,90
 
 
 
 
 
 
110
Gebyrer
 
128,56
 
 
 
 
 
 
111
DGU rep. Møde
 
2295,00
 
 
 
 
 
 
112
Rejseudgifter
 
0,00
 
 
 
 
 
 
113
Difference
 
0,00
 
 
 
 
 
 
114
Sponsor udg.
 
4166,67
 
 
 
 
151392,68
 
 
 
 
98641,70
Årets resultat:
 
 
 
 
 
 
 
 
Indtægter
 
 
 
151392,68
 
 
Beholdning 1. 10. 09
 
-3145,99
Udgifter
 
 
 
98641,7
 
 
Overskud
 
52750,98
Resultat
 
 
 
52750,98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skyldige omk. 30.9.2009
 
-19547,97
Skyldige omkostninger 30. 9. -10
 
 
 
 
Tilgodehavende1.10-2010
 
4808,74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rejsetilskud
 
 
 
16800
 
 
Saldo bank 30. 9. 2010
 
34865,76
Leo Christensen
 
 
1696,84
 
 
 
 
 
landsfinale
 
 
 
900
 
 
Egenkapital 30. 9. - 2010
 
20126,53
kontorartikler
 
 
49,95
 
 
 
 
 
Ib Andersen
 
 
 
50,3
 
 
 
 
 
gebyrer
 
 
 
50,88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19547,97
 
 
Regnskab revideret, kontrol af bilag, bankkonto afstemt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisor - Peter Havsteen
 
 
 
 
 
For kasserer Ib Andersen - John Munthe
 

Der var fra en del deltagere undren over kørselsudgifternes størrelse. Formanden berettede, at bestyrelsen kører i henhold til statens takster, og at de øgede aktiviteter – bl.a. mødeaktivitet i forbindelse med at finde en ny sponsor -naturligvis medfører større udgifter
Regnskab godkendt uden påtegnelser.
 
 
 
 
6.
Budget til godkendelse:

Budget 2010 - 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udgifter
 
 
 
Indtægter
 
101
Kørsel
 
45000
 
330 hold á kr. 5oo
165000
102
Mødeudgifter
20000
 
 
 
 
103
Præmier
 
3000
 
 
 
 
104
Kontorartikler
4000
 
 
 
 
105
IT
 
10000
 
 
 
 
106
Greenfee
 
5000
 
 
 
 
107
Finaler
 
10000
 
 
 
 
108
Rejsetilskud
30000
 
 
 
 
109
Gaver
 
2000
 
 
 
 
110
Gebyrer
 
300
 
 
 
 
111
DGU rep. Møde
2500
 
 
 
 
112
Rejseudgifter
5000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt kr
 
136800
 
I alt kr
 
165000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indtægter
165000
 
 
 
 
 
Udgifter
 
-136800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overskud
 
28200
 
 
 
 

Holdgebyret er hævet 100 kr.
Budgettet gennemgået og godkendt.
7.
Indkomne forslag fra bestyrelsen:
  • Samskrivning af turneringsbetingelserne for senior/veteran og A, B, C og D Forslaget vedtaget.
 
  • Pointberegning. ………………………………………………Hvis resultatet af holdmatchen ikke er lagt på nettet senest MANDAG i efterfølgende uge taber hjemmeholdet matchen 11-0, uanset de faktisk vandt matchen og ingen af matchens hold tilskrives kamppoint.        Forslag vedtaget.
 
  • Det koster 500 kr. at indgive en protest. Vinder klubben protesten returneres pengene.                                   Forslag vedtaget.
 
·        Generalforsamlingen giver bestyrelsen fuldmagt til konsekvensændringer, hvis regionsgolfen skifter navn og/eller sponsor. Forslag vedtaget.
Indkomne forslag fra klubberne:
Fra Sydsjælland
Pkt.1.
Har en klub flere sløjfer, eller råder man over flere baner, skal klubben vælge bane eller sløjfer som man ønsker at spille, der så skal være dem, som skal spilles af alle i samme gruppe.
 
Overtrædelse af ovenstående: klubbens hold taber de kampe som er spillet på forkert bane/sløjfe. Kan klubberne ikke garantere for ovenstående, kan de ikke deltage i turneringen.
 
Grunden her for er, at man kunne undgå mistanke om, at man vælger bane efter hvilke spillere man har til rådighed.
Forslaget ikke vedtaget, men det tilstræbes, at puljematcher i samme pulje spilles på de samme 18 huller.
 
 
Pkt.2.
Deltagere.
Seniorer (S-rækker): Damer skal være fyldt 50 år og herrer 55 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes. Veteraner (V-rækker): Damer skal være fyldt 60 år og herrer 65 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes. Det er tilladt at benytte op til tre spillere med professionel status på holdet. For begge grupper gælder, at man skal være fuldgyldigt medlem af hjemmeklubben. For en spiller, der har spillet på et divisionshold i DGU regi, er den regel gældende, at spilleren, efter at have deltaget på divisionsholdets match, først kan benyttes på et hold under Royal-Golf-Øst, når RGØ holdet har spillet en match, uden vedkommende spiller. Denne spærreregel er tillige gældende såfremt en spiller deltager på mere end ét hold i Royal-Golf-Øst.
Oversættelse af kursiv tekst:
En spiller der har deltaget på ét divisionshold i DGU regi, eller som har deltaget på flere regionshold, skal have en kampdags karantæne.
 
Vedtaget med indsættelse af ordet EFTERFØLGENDE:
For en spiller, der har spillet på et divisionshold i DGU regi, er den regel gældende, at spilleren, efter at have deltaget på divisionsholdets match, først kan benyttes på et hold under Royal-Golf-Øst, når RGØ holdet EFTERFØLGENDE har spillet en match, uden vedkommende spiller. Denne spærreregel er tillige gældende såfremt en spiller deltager på mere end ét hold i Royal-Golf-Øst.
 
 
Pkt.3.
Fristen for indtastning af kampresultatet bør ændres, så det fremover er inden 24 timer efter matchen er spillet, og ikke som nu hvor fristen er en hel uge.
Forslaget ikke vedtaget.
 
Fra Køge:
Deltagere.
Spillere skal være fyldt 21 år inden udgangen af det år, hvor turneringen
afholdes, og spillere skal være fuldgyldige medlemmer af deres klub. For en
spiller, der har spillet i DGU regi, er den regel gældende, at spilleren
efter at have deltaget på divisions- eller kvalifikationsholdets match
først kan benyttes på et hold under Royal-Golf-Øst, når RGØ holdet har
spillet en match uden vedkommende spiller. Denne spærreregel er tillige
gældende såfremt en spiller deltager på mere end ét hold i Royal-Golf-Øst.
Forslaget ikke vedtaget, hvorfor kvalifikationsspillere stadig ikke er omfattet af spærrereglerne.
 
Fra CGC GC:
 
I bestræbelse på at begrænse banelukninger af vores meget belastede bane mest muligt, har vores bestyrelse henstillet, at vi fremover afvikler sjællandsmatcherne ved at slå singlerne sammen i 4-bolde, således at 1. og 2. herresingler går sammen og 3. herresingle og damesinglen går sammen. Herved spares der 2 starttider pr. match. Jeg formoder, at dette ikke strider mod turneringsbetingelserne.
Forslaget ikke vedtaget, men accepterer begge hold at gå i 4-bolde har generalforsamlingen ingen indvendinger.
 
Fra Søllerød: v/ koordinator Peter Sparre Andersen
 
Nedennævnt er ændringen tilføjet med rødt:
 
Resultatet af delmatcher og holdmatchen indføres på resultatkortet, som udskrives fra hjemmesiden. Resultatkortet opbevares i klubregi og skal om nødvendigt kunne fremsendes til matchkomiteen, såfremt en protest i forbindelse med afviklet match skal behandles. Hvis resultatet af holdmatchen ikke er lagt på nettet senest første søgnedag i efterfølgende uge taber hjemmeholdet matchen 11-0.
 
Følgende blev vedtaget:
Resultatet af delmatcher og holdmatchen indføres på resultatkortet, som udskrives fra hjemmesiden. Resultatkortet opbevares i klubregi og skal om nødvendigt kunne fremsendes til matchkomiteen, såfremt en protest i forbindelse med afviklet match skal behandles. Hvis resultatet af holdmatchen ikke er lagt på nettet senest første hverdag i efterfølgende uge taber hjemmeholdet matchen 11-0.
 
 
8.
 
Valg til bestyrelsen, suppleant og revisor:
Formand John Munthe på valg: Genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Aage Petersen på valg: Genvalgt.
Nyt Bestyrelsesmedlem: Svend Erik Larsen
Suppleant til bestyrelsen: Jim Christensen nyvalgt.
Revisor: Peter Havsteen genvalgt.
 
9.
 
Eventuelt: Intet